کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (آشنایی با پایگاه تأمین علمی مگاپیپر و خدامت آن)