کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (آشنایی با سامانه همانندجو و نحوه استفاده از آن)