طرح پایش فرهنگی - اجتماعی دانشجویان ورودی دانشگاه بیرجند